ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Mgr. Barbora Jakešová, IČO: 17670063, se sídlem V Poli 524, 753 61 Hranice (dále také „Já“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.apatykaathena.cz informuji o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budu zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budu Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mne kdykoliv obrátit na e-mailové adrese jakesova@apatykaathena.cz.

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Když mne kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. a) Vaše jméno a příjmení,
 2. b) telefonní číslo,
 3. c) e-mailová adresa,
 4. d) datum narození,
 5. e) údaje o Vaší adrese.

 

 

Na našich webových stránkách Vás nesleduji, takže se ke mně dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Účel zpracování

Údaje, které mi poskytujete, používám k tomu, abych Vás kontaktovala zpět a poskytla Vám informace, o které jste mne požádali, nebo pro účely plnění našich zákonných a smluvních povinností, tj. poskytování nabízených služeb. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžu vedle toho využít k tomu, abych Vám zasílala obchodní sdělení, tj. abych Vás informovala o událostech, publikacích nebo službách, které poskytuji a které by Vás, podle mého názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou mým smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí mi zaslat e-mail s příslušnou žádostí na jakesova@apatykaathena.cz nebo jinou adresu, ze které jste ode mne obdržel/a obchodní sdělení.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budu jako správce zpracovávat Já. Vaše osobní údaje můžu za výše uvedenými účely předat mým subdodavatelům, aby pro mne provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • externí účetní
 • zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
 • K vašim osobním údajům mají přístup spolupracovníci, zejména pro zajištění technických operací, které nedokáži zajistit vlastními silami. Vybíráme však spolehlivé partnery jako je Ecomail/SmartEmail/Mailchimp/MailerLite, Divi.com, Facebook, Google, daná účetní, webmaster a v budoucnu možná další odborníci či aplikace, které budou zlepšovat poskytované služby, avšak za předpokladu dodržení obdobných pravidel.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Pro účely přímého marketingu budou osobní údaje zpracovány dále po dobu 2 let.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k mnou prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. a) právo na přístup k osobním údajům;
 2. b) právo na opravu;
 3. c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. d) právo na omezení zpracování údajů;
 5. e) právo vznést námitku proti zpracování; a
 6. f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

 

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese jakesova@apatykaathena.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o mé potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsem osobní údaje získala a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 

Právo na opravu znamená, že mne kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 

Právo na výmaz znamená, že musím vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) mi to ukládá zákonná povinnost.

 

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřeším jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musím omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžu mít pouze uloženy a případně je můžu použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 29.4.2024.

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pro osobní konzultace

 

Mgr. Barbora Jakešová, IČO: 17670063, se sídlem V Poli 524, 753 61 Hranice (dále také „Já“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.apatykaathena.cz informuji o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budu zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budu Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mne kdykoliv obrátit na e-mailové adrese jakesova@apatykaathena.cz.

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Když mne kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. a) Vaše jméno a příjmení,
 2. b) telefonní číslo,
 3. c) e-mailová adresa,
 4. d) datum narození,
 5. e) údaje o Vaší adrese.
 6. f) výška
 7. g) hmotnost

 

Na našich webových stránkách Vás nesleduji, takže se ke mně dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Účel zpracování

Požadavek na sdělení osobních údajů je z mé strany veden pouze snahou, abych Vám mohla doporučit vhodné produkty a poskytnout poradenství na míru. K jejich poskytnutí nejste povinen/a, důsledkem neposkytnutí osobních údajů bude skutečnost, že nebudu moci při spolupráci s Vámi pracovat s ucelenými informacemi o Vaší osobě.

 

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžu vedle toho využít k tomu, abych Vám zasílala obchodní sdělení, tj. abych Vás informovala o událostech, publikacích nebo službách, které poskytuji a které by Vás, podle mého názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou mým smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí mi zaslat e-mail s příslušnou žádostí na jakesova@apatykaathena.cz nebo jinou adresu, ze které jste ode mne obdržel/a obchodní sdělení.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budu jako správce zpracovávat Já. Vaše osobní údaje můžu za výše uvedenými účely předat mým subdodavatelům, aby pro mne provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Pro účely přímého marketingu budou osobní údaje zpracovány dále po dobu 2 let.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k mnou prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. a) právo na přístup k osobním údajům;
 2. b) právo na opravu;
 3. c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. d) právo na omezení zpracování údajů;
 5. e) právo vznést námitku proti zpracování; a
 6. f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

 

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese jakesova@apatykaathena.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o mé potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsem osobní údaje získala a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 

Právo na opravu znamená, že mne kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 

Právo na výmaz znamená, že musím vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) mi to ukládá zákonná povinnost.

 

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřeším jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musím omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžu mít pouze uloženy a případně je můžu použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 29.4.2024.